Myanmar Website Creator BBS (MWC 掲示板)


What are the stroung points of MWC? No.T000012   2011-05-27 21:01:05 
Name: Moe Win Moe    Email: ***************

What are the stroung points of MWC?
I want to study about a website for our association, so which pts we should be careful.....Re: What are the stroung points of MWC? No.R000009   2011-05-27 21:03:37 
Name: Moe    Email: info@myanmarwc.com

ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ Website တစ္ခုသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဟု Myanmar Website Creator မွယံုၾကည္၍ ဤယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္းအစဥ္ႀကိဳးပမ္း ဖန္တီးေပးေနပါသည္။
အသံုးျပဳသူ(သို႔)လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအတြက္ဦးတည္ျခင္း
Website တစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ အျခားသူမ်ားအား မိမိ၏ထုတ္ကုန္/လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ျပည့္စံုလွ်င္ျမန္စြာ တင္ျပေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ Website မ်ားကို အစဥ္အၿမဲဆန္းသစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ ႔Website မ်ားမွာ လွပေသာ ရုပ္ပံုမ်ား၊ သံစဥ္ ေတးသြားမ်ား ႏွင့္ဖန္တီးပံုေဖၚထားေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာdownload တင္ျပႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ မ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ဦးတည္ျခင္း
Website မ်ားျပဳလုပ္ရျခငး္၏ အျခားအေရးႀကီးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႔ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ လူၾကီးမင္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကာင္းကို Website တြင္အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ ကိုပိုမိုခ်ဲ ႔ထြင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရွိ customers မ်ားက Website မွတဆင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ contact&reservation formrsmမ်ားကို ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ အသက္ ေသြးေၾကာဟုပင္တင္စားခ်င္ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Website အခ်ိဳ ႔တြင္ contact /reservation form ႔ပါဝင္ေသာ္လည္း sending messages အတြက္ function အစစ္မမွန္မရွိပါ။ MWC ၏ Web Hosting Service ကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ contact/reservation function ကိုယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏လက္ရွိ Website တြင္ contact /reservation function ကို ထည့္သြင္းရန္ အလိုရွိသည္ဆိုပါကလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ဖတ္ရႈရန္ လြယ္ကူျခင္း
Website ၏ ဒီဇိုင္း၊ ေနရာခ်တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ၊ ေနာက္ခံအေရာင္အေသြး၊ စာပိုဒ္ခြဲျခင္းတို႔ကို ဂ်ပန္နည္းပညာအတိုင္း ဖတ္ရွဳသူ၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိမွဳကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆဲြေဆာင္မွဳ ရွိေစရန္ အဓိကထား ေရးဆြဲထားပါသည္။ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အၿမဲေခတ္မွီ ဆန္းသစ္ေနေစရန္၊ အေရာင္အေသြးႏွင့္ fonts မ်ားမွအစ ဖတ္ရႈရာတြင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွဳရွိျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားစြာကိုကိုးကား၍ အလွျပ Websiteတခုသာမက အသံုးက်ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ Websiteတခုျဖစ္ေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးေပးပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ download တင္ျပေပးႏိုင္ျခင္း
Website တစ္ခုအားဖြင့္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည့္ အျဖစ္မ်ားကိုလူတိုင္းနီးပါး ေတြ႔ႀကံဳဖူး မည္္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုWebsite မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒတာပမာဏၾကီးမားလွေသာပရုိဂရမ္မ်ားကို မလိုအပ္ပဲ အလုပ္လုပ္ေနေစေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးမားလွစြာေသာ ရုပ္ပံုမ်ားပါရွိျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားလွေသာ ထိုရုပ္ပံုမ်ားပါရွိမွသာ Website ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအမ်ားစုမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုသာ လ်င္ျမန္ျပည့္စံုစြာ ရယူလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ MWC သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္Codeမ်ားျဖင့္ Html ႏွင့္ CSS ျဖင့္သာ Websiteကို အလွဆင္ထားျပီး ဖိုင္အတြင္းအသံုးမျပဳေသာ ေဒတာမ်ား၊ အမွိဳက္မ်ားကို မိမိတီထြင္ထားေသာ softwareျဖင့္ အားလုံးဖ်က္ထားသျဖင့္ အလြန္ေပ့ါပါးပါသည္။ လိုအပ္ပါက PHP ႏွင့္တြဲခ်ိတ္၍ ေရးသားေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆဲြေဆာင္မွဳအရွိဆံုး Website ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္အျမန္ႏွဳန္းအေနအထားတြင္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ downloadလုပ္ေပးစြမ္းႏိုင္္ပါသည္။
ၿပီးျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
တစ္ခါမွ Website မျပဳလုပ္ဖူးသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲအေတြ႔ဆံုးမွာ contents ေရးသားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ Website ေကာင္း တစ္ခုသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူအား စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သိေသာ္လည္း လိုက္နာရန္ခက္ခဲပါသည္။ MWC ၏ Ph.D.ပညာရွင္မ်ားက ကိုးကားသင့္ေသာ Website မ်ား၊ ဖတ္ရွဳေလ့လာသင့္ေသာ စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးျပီး ျပီးျပည့္စံုေသာ Website တခုျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္းကူညီလ်က္ရွိပါသည္။
SEO အားအစဥ္တစိုက္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း
Customers အမ်ားစုသည္ Website မ်ားကို Search Engines (Google /yahoo) မွတဆင့္ ရွာေဖြေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြရာတြင္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ Website မ်ားကို အျခားwebsite မ်ားထက္အေစာဆံုး အလွ်င္ျမန္ဆံုးရွာေဖြေတြ႔ ရွိႏိုင္ရန္ Myanmar Website Creator မွ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ Search Engines၏ အလုပ္လုပ္ပံု သေဘာသဘာဝကို ေၾကညက္စြာ သိရွိထားသည့္ အတြက္ Key wordမ်ား၊ ေခါင္းစည္းမ်ား၊ contents ေရးသားျခင္းမ်ားက
back to topic list    1    
Write comment to this topic 
Note: All the Items with "*" are required.
*Title
*Name
*Email
Hide Show
*Message
 Picture

(Picture format: jpg, gif, png;    Size: width≦640 height≦480)
*Key
 
(please check the inputted data, it can not be revised after submision.)